Aprofites
totes les vies

d'estalvi posible?

Fiscalitat
impostos locals

Aconseguim estalvis en els teus impostos,
garantint que paguis el just
perquè milloris la rendibilitat
del teu negoci.

Fiscalitat
de la innovació

A través dels diferents incentius disponibles, dissenyem un pla de finançament personalitzat que et permetrà maximitzar el retorn de la teva inversió en innovació.

Millora la
sostenibilitat

Participar i reduir l'impacte del canvi mediambiental amb la reducció i compensació de les emissions i aconseguir una economia més sostenible i verda.

Qui
Som?

GENERA està integrat per un equip tècnic amb més de 15 anys d’experiència en el sector operacional.

El nostre equip té àmplia experiència ajudant a les empreses, millorant la seva rendibilitat i gestionant el seu patrimoni a través de diverses vies per a reduir costos realitzant un estudi exhaustiu tècnic-jurídic sobre les seves obligacions tributàries i assessorant les empreses en la gestió del finançament del seu I+D+i, ajudant i contribuint al seu desenvolupament tecnològic i econòmic.

L’increment en la pressió fiscal per part dels diversos organismes públics provoca que les empreses necessitin un assessorament especialitzat per a la seva gestió i seguretat i actuacions concretes per a aconseguir incentius fiscals per I+D+i i la gestió de convocatòries d’ajudes i subvencions públiques, millorant el compte de resultats.

Amb un enfocament a resultats i una remuneració basada en l’èxit aconseguim que els nostres clients puguin centrar-se en el cor del seu negoci, analitzant i gestionant la seva tributació i tot tipus d’ajudes per a obtenir un major estalvi.

Per què
triar-nos?

Tracte personalitzat
Prioritzem el tracte personalitzat i proper oferint solucions adaptades a la realitat del teu negoci.
Sense Cost
Analitzem la teva situació sense cap cost.
Rapidesa, eficàcia i flexibilitat
En els projectes i solucions proposades
Professionals
Professionals amb àmplia trajectòria al sector
Suport
Oferim un alt nivell de suport

L'IBI i
el Valor Cadastral

L’Impost sobre Béns immobles (IBI), de recaptació obligatòria per tots els Ajuntaments, és l’Impost directe més important per al finançament de les administracions locals. En tractar-se d’un tribut de gestió compartida, la quota d’aquest depèn, d’una banda, de la fixació del tipus impositiu i les correctes bonificacions establertes pels diferents Ajuntaments, i per un altre, del valor cadastral establert per les Gerències de Cadastre de cada província dependents del Ministeri d’Hisenda.

Qualsevol persona física o jurídica estarà subjecta al pagament de l’IBI ja sigui mitjançant la concessió, dret de superfície, d’usdefruit o amb la mera propietat d’un Bé immoble.

De la mateixa manera, el valor cadastral, com a valor administratiu objectiu cada dia, serveix com a base per al càlcul de nombrosos impostos i taxes.

Aproximadament un 80% dels Béns immobles es troben incorrectament valorats pel que tenir un valor cadastral correcte pot repercutir en tots els impostos i totes les taxes que un Ajuntament aprovi prenent com a base aquest valor, suposant un estalvi substancial recurrent i convertint-se en una font de benefici.

En GENERA som experts a aconseguir estalvis en funció del valor cadastral i del valor de referència i de tots els Impostos i Taxes que tenen com a base imposable el valor cadastral. Disposem d’un equip tècnic amb més de 15 anys d’experiència experts en valoració cadastral que ha treballat prèviament per a l’Administració i que ara treballa per al contribuent recorrent contra aquesta.

Impostos com:

 • Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (*IIVTNU) o Plusvàlua.
 • Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) en la imputació de rendes immobiliàries.
 • Impost sobre el Patrimoni.
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (*ITP/*AJD) i Impost sobre Successions i Donacions (*ISD).
 • Impost sobre la Renda dels No Residents (*IRNR).
 • Impost d’activitats Econòmiques (IAE) en aquells casos en els quals la societat es dediqui a l’arrendament de Béns immobles.

Taxes com:

 • Clavegueram.
 • Recollida i eliminació d’escombraries.

Finançament del transport públic o el Tribut Metropolità que recapten juntament amb el rebut d’IBI els municipis que engloben l’àrea metropolitana de Barcelona.

Impost sobre
Activitats Econòmiques

L’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) és un Impost de gestió compartida de l’Agència Tributària i els Ajuntaments. Es troben subjectes al mateix totes aquelles persones jurídiques la xifra neta de negoci dels quals superi el milió d’euros anuals i depenent dels epígrafs d’activitat el seu càlcul respon a diversos criteris diferenciats. Aquest impost, pot arribar a ser un de les principals despeses en una empresa, per la qual cosa el seu estudi per a veure possibilitats de reducció podria generar un estalvi fiscal important en el balanç de resultats d’una companyia.

En tractar-se d’un Impost basat en les autodeclaracions formulades per la pròpia empresa des que es va realitzar l’última declaració, és comu no deixar patents els canvis jurisprudencials que es realitzen sobre la normativa al llarg del temps o els errors que es van poder incórrer en el seu moment i la modificació dels quals podrien provocar disminucions importants sobre el deute tributari.

En GENERA analitzem l’Impost des d’un punt de vista jurídic-tècnic, aportant en cada cas la seguretat dels millors analistes de normativa i d’un equip tècnic expert en la correcta imputació dels elements tributaris.

Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres

L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) és un impost indirecte de caràcter municipal que s’ha d’abonar en qualsevol cas que sigui necessària l’obtenció d’una llicència municipal o urbanística en la realització d’una de les accions indicades en el seu propi nom.

La Base Imposable de l’impost es constitueix pel cost real i efectiu de l’obra i encara que la normativa és bastant escarida en el correcte càlcul d’aquest, són els diferents Tribunals els que han anat establint les correctes fixacions de la base de càlcul depenent de la tipologia d’immoble i els elements de construcció a analitzar.

Des de GENERA, en ser experts en l’anàlisi de la jurisprudència tant estatal com local i disposar d’un equip de tècnics i enginyers capaços d’analitzar les diferents partides d’obra, podem determinar exactament aquelles que formen part de l’impost i les que per la seva naturalesa jurídica poden eliminar-se.

Plusvàlua

L’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTN) es liquida actualment davant els Ajuntaments per la mera transmissió d’un Bé immoble. Aquest Impost abonat pel venedor té com a base teòrica gravar el suposat increment d’un terreny des que es va adquirir fins a la seva venda. Per al seu càlcul es poden triar dues metodologies sobre la base de la qual sigui més beneficiosa per al contribuent, d’una banda, en funció del valor cadastral del sòlen el moment del traspàs aplicant uns coeficients màxims fixats segons els anys transcorreguts des de la compra (que s’actualitzaran anualment tenint en compte la fluctuació del mercat) o calcular-lo en funció del guany (plusvàlua real) obtinguda pel contribuent amb la transmissió; és a dir calculada restant al preu de venda de l’immoble el preu d’adquisició.

Des de GENERA som capaços d’analitzar i recórrer si escau aquest impost per dues vies:

 • Jurídica: Analitzem la viabilitat d’un suport jurídic-tècnic per a sol·licitar la nul·litat íntegra de l’impost tant en via administrativa com judicial demostrant les pèrdues incorregudes en la venda dels immobles, la idoneïtat del càlcul simplement l’error en el qual incorre el càlcul de l’impost.
 • Tècnica: Els nostres experts en valoració cadastral en cas de ser procedent el pagament de l’impost són capaços d’estudiar les possibles disminucions del valor cadastral del terreny a fi de disminuir la quota d’aquest.

Bonificacions a la Seguritat Social
per Personal Investigador

Aquest incentiu permet aplicar una bonificació d’un 40% sobre les quotes a pagar a la Seguretat Social per contingències comunes per personal tècnic adscrit a activitats d’R+D+i en més d’un 85% del seu temps i està regulat pel Reial decret 475/2014.

El principal benefici d’aquest incentiu és que suposa un estalvi amb caràcter mensual i la seva aplicació és automàtica des del moment de l’alta.

El nostre equip tècnic s’encarrega d’identificar al personal susceptible d’acollir-se a aquest incentiu, així com de realitzar la justificació corresponent i de calcular l’estalvi potencial. Paral·lelament, dona suport a les certificacions anuals fins a l’obtenció del certificat i de l’Informe Motivat.

Aquest incentiu és compatible amb la Deducció Fiscal per R+D+i per a empreses que acreditin la condició de Pime Innovadora (segons Ordre ECC/1087/2015).

Pla
Profarma

L’objectiu fonamental del Pla Profarma se centra en:

 • augmentar la competitivitat de la Indústria Farmacèutica a Espanya, a través de la modernització del sector i potenciació d’activitats que aporten més valor afegit.
 • augmentar la seva contribució al PIB i actuar com a generadora de creixement econòmic i ocupació.

El pla avalua positivament els següents aspectes:

 1. Existència de planta pròpia de producció (instal·lacions, equips, tecnologia i grau del procés d’industrialització de les activitats de producció)
 2. Inversió en noves plantes o ampliació de les existents per a la producció de matèries primeres o de medicaments d’ús humà
 3. Existència de centre productiu d’I+D, bàsica o preclínica, així com subcontractació d’activitats d’I+D bàsica o preclínica
 4. Inversió en nous centres d’I+D o ampliació d’aquests
 5. Realització d’assajos clínics a Espanya, particularment en les fases més primerenques
 6. Despeses en R+D+i
 7. Equip humà d’R+D+i, de producció, la seva estructura, composició i formació
 8. Participació de consorcis nacionals i internacionals per a realitzar I+D conjunta
 9. Existència de col·laboracions externes per a realitzar R+D+i conjunta amb centres públics i privats del país.

Per a poder accedir a aquest Pla, és necessari presentar un informe complet que reculli una descripció de tots els punts anteriors i completar un formulari en el qual es recullen els diferents paràmetres avaluables.

La valoració de les empreses farmacèutiques permet reduir les aportacions al Sistema Nacional de Salut de la següent manera:

 • Excel·lent — 25% de descompte
 • Molt Bona — 15% de descompte
 • Bona — 10% de descompte
 • Acceptable — 5% de descompte

Des de GENERA podem ajudar-vos a preparar tota la documentació necessària per a presentar un informe de qualitat en el qual es ressaltin els punts forts de l’empresa.

Ajudes Nacionals
i Internacionals

Mitjançant el Finançament Públic, les empreses poden rebre ajudes (tant en modalitat de subvenció com de crèdit) per a la realització d’activitats relacionades amb la R+D+i, amb la realització d’inversions, la creació de noves empreses, etc.

Des de GENERA us ajudem a dissenyar mapes de finançament per als diferents projectes, analitzant les possibles convocatòries públiques de subvencions per a desenvolupar un escenari ad hoc per a cada cas.

El nostre equip s’encarrega d’identificar les convocatòries més apropiades per a cada empresa i per a cada activitat, de manera que s’aconsegueixi optimitzar el benefici per a l’empresa, donant suport des de la sol·licitud fins a la corresponent justificació d’aquesta ajuda.

Deduccions
Fiscals I+D+i
Estalvia a l'impost sobre societats

La deducció fiscal és un dret que tenen totes les empreses pel mer fet de realitzar activitats d’R+D+i.

Aquests incentius presenten un potencial de deducció de fins a un 59% per a activitats d’R+D+i d’un 12% per a activitats de IT i estan regulats pel RD 1432/2003.

Els límits d’aplicació per a aquest incentiu són els següents:

 • 25% de la quota íntegra
 • 50% de la quota íntegra ajustada si la deducció d’R+D+i d’enguany és superior al 10% de la quota íntegra
 • 18 anys d’aplicació
 • Possibilitat de recuperar la deducció associada a exercicis passats
 • Minoració de les subvencions rebudes pels mateixos projectes

Els principals avantatges que presenta aquest incentiu són:

 • Possibilitat d’aplicació per part de qualsevol subjecte passiu.
 • Efecte immediat en l’exercici fiscal corresponent.
 • Reducció de la quota de l’Impost de societats.

El nostre equip d’experts s’encarrega d’identificar aquelles activitats que són susceptibles de generar una Deducció Fiscal, optimitzant els beneficis fiscals del client.

Què succeeix en aquells casos en els quals l’empresa no té quota suficient per a aplicar les deduccions fiscals?

Després de l’entrada en vigor de la Llei 27/2014 de Suport als Emprenedors i la seva Internacionalització és possible monetitzar les deduccions i aplicar-les sense límit de quota.

Els requisits associats a l’aplicació de la monetització de les deduccions són els següents:

 • No aplicar la deducció durant un any
 • Tenir un Informe Motivat Vinculant
 • Mantenir plantilla total o la plantilla associada a activitats d’R+D+i
 • Reinvertir la deducció aplicada o abonada

Els límits d’aplicació per a la monetització de la deducció són els següents:

 • 1 milió d’euros per a IT i 3 milions d’euros per a R+D+i
 • Per a empreses la inversió de les quals en I+D superi el 10% de l’import net de la xifra de negocis: 1 milió d’euros per a IT i 5 milions d’euros per a R+D+i

La Petjada
de Carboni

La petjada de carboni d’una empresa és la totalitat dels gasos d’efecte d’hivernacle (GEI) emesos de manera directa o indirecta a causa de l’activitat que genera aquesta empresa.

Donada l’actual situació climàtica, des de la Unió Europea i els seus estats membres, s’està fomentant el càlcul i reducció d’aquesta petjada per a totes les organitzacions tant públiques com privades i promoure els projectes que millorin la capacitat embornal d’Espanya respecte a aquests gasos.

A partir d’aquests càlculs es pot entrar a valorar mesures correctores per a disminuir o pal·liar aquestes emissions nocives, així com incloure-les en un registre del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic on s’obtenen diferents tipus de segells per a l’organització depenent de si solament s’ha calculat o si s’ha calculat, reduït i compensat, així com el període concret de participació.

El càlcul de la petjada de carboni té beneficis en diferents aspectes:

 • Valoració més positiva per a la contractació per part de l’Administració Pública.
 • Possibilitat d’obtenir diferents ajudes públiques per a mitigar les emissions GEI.
 • Col·laborar en la reducció de les emissions GEI i contribuir a la sensibilització mediambiental.

Des de GENERA podem ajudar-te en tot el procés, des dels càlculs de les emissions, sol·licitud d’ajudes públiques per a projectes de mitigació, registre de les emissions en el Ministeri de Transició Ecològica per a l’obtenció del segell.

Cicle de vida
d'un producte i ecodisseny

L’economia circular és aquella que aprofita els recursos tant materials com energètics, el major temps possible dins del cicle productiu. En aquest tipus d’economia preval la recuperació de materials i substàncies per a reincorporar-les de nou al procés de fabricació d’un producte.

Per a determinar que fases de fabricació contribueixen a una major contaminació del medi ambient i que residus podrien ser aprofitables per a introduir-los de nou en el cicle productiu, es realitza una anàlisi de cicle de vida del producte on es determina l’impacte ambiental d’aquest producte des de l’extracció de matèries primeres fins al final de la seva vida útil.

Els beneficis de realitzar una anàlisi de cicle de vida dels productes que es produeixen serien:

 • Evitar o minimitzar aquells processos més contaminants o perjudicials per al medi ambient.
 • Determinar en quines fases del procés productiu es pot disminuir tant el consum d’energia com l’hídric.
 • Millora de la imatge de l’empresa per als potencials consumidors.
 • Accés a diferents ajudes i subvencions públiques per a l’adaptació dels processos productius cap a una economia més sostenible.

Des de GENERA podem ajudar-te a analitzar els aspectes més desfavorables del teu procés productiu o servei per a avaluar i aplicar alternatives menys contaminants i més sostenibles.

Col·laboradors

https://i0.wp.com/generaat.com/wp-content/uploads/2022/01/LOGO-smartbuys.png?fit=200%2C153&ssl=1

Milloren les empreses, mitjançant l’optimització de les compres, l’increment dels beneficis per als empleats i l’increment de les vendes.

https://i0.wp.com/generaat.com/wp-content/uploads/2022/01/LOGO-sotam.png?fit=200%2C153&ssl=1

Optimització del capital circulant mitjançant solucions innovadores i tecnològiques. Aportant millora de caixa i eficiència a la gestió, amb projectes a mida.

https://i0.wp.com/generaat.com/wp-content/uploads/2022/01/LOGO-confinext.png?fit=200%2C153&ssl=1
 • Direcció Financiera Externa
 • Assessorament Financer
 • Assessorament Fiscal
 • Assessorament laboral, inclòs payroll i assegurances socials
https://i0.wp.com/generaat.com/wp-content/uploads/2022/01/LOGOS-cota-lineal.jpg?fit=200%2C153&ssl=1
 • Especialistes en reformes immobiliàries: habitatges, edificis d’oficines i locals
 • Implantacions de negocis
 • Projectes tant a nivell arquitectònic com de la cerca de l’opció més competitiva i adequada per a cada cas.
 • Reparacions de la llar amb resposta immediata
https://i0.wp.com/generaat.com/wp-content/uploads/2022/01/LOGOS-silbahe.jpg?fit=200%2C153&ssl=1
 • Descobreix la millor oferta d’energia verda per a casa teva o negoci
 • Optimització de la factura de la llum (terme d’energia, ajustaments de la potència contractada…)
 • Estalvia energia: autoconsum solar, climatització eficient i sostenible
 • Punts de recàrrega per a vehicle elèctric
https://i0.wp.com/generaat.com/wp-content/uploads/2022/01/LOGOS-ayce.jpg?fit=200%2C153&ssl=1
 • Direcció financera externa
 • Consultoria financera
 • Gestió financera
 • Aportació de valor

Els Nostres Artícles

Convocatoria Torres Quevedo 2024
9gen.
Convocatoria Torres Quevedo 2024
La convocatoria de las Ayudas “Torres Quevedo” del Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento está oficialmente abierta. El propósito principal de estas ayudas es impulsar proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental y estudios de viabilidad en diversos entornos, como empresas, centros tecnológicos, centros de apoyo a la innovación tecnológica, asociaciones empresariales y parques...
Impulsando la Creatividad Digital: Descubre las Oportunidades de las Ayudas 2024 para Videojuegos, Pódcasts y Creación Digital en España
9gen.
Impulsando la Creatividad Digital: Descubre las Oportunidades de las Ayudas 2024 para Videojuegos, Pódcasts y Creación Digital en España
El Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presenta en 2024 una oportunidad sin precedentes para los creadores digitales. Con una asignación de 8 millones de euros, esta convocatoria tiene como objetivo dinamizar el sector de los videojuegos, pódcast y otras expresiones de creación digital. A continuación, os...
¿Te has enterado de las últimas modificaciones en el régimen de mínimis?
9gen.
¿Te has enterado de las últimas modificaciones en el régimen de mínimis?
A lo largo de 2024, observaremos diversas modificaciones en el contexto de las ayudas mínimis a nivel nacional. Estas transformaciones, orientadas a promover la transparencia y establecer pautas más precisas, abarcarán distintos aspectos, desde los límites de las ayudas hasta la definición de “empresa única”. Estas modificaciones abordarán los siguientes aspectos: Precisiones en las Definiciones:...
Cómo Solicitar Subvenciones en España: Estrategia para el Éxito
23oct.
Cómo Solicitar Subvenciones en España: Estrategia para el Éxito
En el actual panorama económico, obtener financiación para proyectos empresariales o sociales es un desafío constante. Las subvenciones ofrecen una vía valiosa para obtener apoyo financiero, y en España, existen diversas oportunidades disponibles a nivel local, regional y nacional. Sin embargo, el proceso de solicitud de subvenciones puede ser complicado y altamente competitivo. En este...

Aprofites
totes les vies

d'estalvi posible?

Fiscalitat
impostos locals

Aconseguim estalvis en els teus impostos,
garantint que paguis el just
perquè milloris la rendibilitat
del teu negoci.

Fiscalitat
de la innovació

A través dels diferents incentius disponibles, dissenyem un pla de finançament personalitzat que et permetrà maximitzar el retorn de la teva inversió en innovació.

Millora la
sostenibilitat

Participar i reduir l'impacte del canvi mediambiental amb la reducció i compensació de les emissions i aconseguir una economia més sostenible i verda.

Qui
Som?

GENERA està integrat per un equip tècnic amb més de 15 anys d’experiència en el sector operacional.

El nostre equip té àmplia experiència ajudant a les empreses, millorant la seva rendibilitat i gestionant el seu patrimoni a través de diverses vies per a reduir costos realitzant un estudi exhaustiu tècnic-jurídic sobre les seves obligacions tributàries i assessorant les empreses en la gestió del finançament del seu I+D+i, ajudant i contribuint al seu desenvolupament tecnològic i econòmic.

L’increment en la pressió fiscal per part dels diversos organismes públics provoca que les empreses necessitin un assessorament especialitzat per a la seva gestió i seguretat i actuacions concretes per a aconseguir incentius fiscals per I+D+i i la gestió de convocatòries d’ajudes i subvencions públiques, millorant el compte de resultats.

Amb un enfocament a resultats i una remuneració basada en l’èxit aconseguim que els nostres clients puguin centrar-se en el cor del seu negoci, analitzant i gestionant la seva tributació i tot tipus d’ajudes per a obtenir un major estalvi.

Per què
triar-nos?

Tracte personalitzat
Prioritzem el tracte personalitzat i proper oferint solucions adaptades a la realitat del teu negoci.
Sense Cost
Analitzem la teva situació sense cap cost.
Rapidesa, eficàcia i flexibilitat
En els projectes i solucions proposades
Professionals
Professionals amb àmplia trajectòria al sector
Suport
Oferim un alt nivell de suport

L'IBI i
el Valor Cadastral

L’Impost sobre Béns immobles (IBI), de recaptació obligatòria per tots els Ajuntaments, és l’Impost directe més important per al finançament de les administracions locals. En tractar-se d’un tribut de gestió compartida, la quota d’aquest depèn, d’una banda, de la fixació del tipus impositiu i les correctes bonificacions establertes pels diferents Ajuntaments, i per un altre, del valor cadastral establert per les Gerències de Cadastre de cada província dependents del Ministeri d’Hisenda.

Qualsevol persona física o jurídica estarà subjecta al pagament de l’IBI ja sigui mitjançant la concessió, dret de superfície, d’usdefruit o amb la mera propietat d’un Bé immoble.

De la mateixa manera, el valor cadastral, com a valor administratiu objectiu cada dia, serveix com a base per al càlcul de nombrosos impostos i taxes.

Aproximadament un 80% dels Béns immobles es troben incorrectament valorats pel que tenir un valor cadastral correcte pot repercutir en tots els impostos i totes les taxes que un Ajuntament aprovi prenent com a base aquest valor, suposant un estalvi substancial recurrent i convertint-se en una font de benefici.

En GENERA som experts a aconseguir estalvis en funció del valor cadastral i del valor de referència i de tots els Impostos i Taxes que tenen com a base imposable el valor cadastral. Disposem d’un equip tècnic amb més de 15 anys d’experiència experts en valoració cadastral que ha treballat prèviament per a l’Administració i que ara treballa per al contribuent recorrent contra aquesta.

Impostos com:

 • Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (*IIVTNU) o Plusvàlua.
 • Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) en la imputació de rendes immobiliàries.
 • Impost sobre el Patrimoni.
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (*ITP/*AJD) i Impost sobre Successions i Donacions (*ISD).
 • Impost sobre la Renda dels No Residents (*IRNR).
 • Impost d’activitats Econòmiques (IAE) en aquells casos en els quals la societat es dediqui a l’arrendament de Béns immobles.

Taxes com:

 • Clavegueram.
 • Recollida i eliminació d’escombraries.

Finançament del transport públic o el Tribut Metropolità que recapten juntament amb el rebut d’IBI els municipis que engloben l’àrea metropolitana de Barcelona.

Impost sobre
Activitats Econòmiques

L’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) és un Impost de gestió compartida de l’Agència Tributària i els Ajuntaments. Es troben subjectes al mateix totes aquelles persones jurídiques la xifra neta de negoci dels quals superi el milió d’euros anuals i depenent dels epígrafs d’activitat el seu càlcul respon a diversos criteris diferenciats. Aquest impost, pot arribar a ser un de les principals despeses en una empresa, per la qual cosa el seu estudi per a veure possibilitats de reducció podria generar un estalvi fiscal important en el balanç de resultats d’una companyia.

En tractar-se d’un Impost basat en les autodeclaracions formulades per la pròpia empresa des que es va realitzar l’última declaració, és comu no deixar patents els canvis jurisprudencials que es realitzen sobre la normativa al llarg del temps o els errors que es van poder incórrer en el seu moment i la modificació dels quals podrien provocar disminucions importants sobre el deute tributari.

En GENERA analitzem l’Impost des d’un punt de vista jurídic-tècnic, aportant en cada cas la seguretat dels millors analistes de normativa i d’un equip tècnic expert en la correcta imputació dels elements tributaris.

Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres

L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) és un impost indirecte de caràcter municipal que s’ha d’abonar en qualsevol cas que sigui necessària l’obtenció d’una llicència municipal o urbanística en la realització d’una de les accions indicades en el seu propi nom.

La Base Imposable de l’impost es constitueix pel cost real i efectiu de l’obra i encara que la normativa és bastant escarida en el correcte càlcul d’aquest, són els diferents Tribunals els que han anat establint les correctes fixacions de la base de càlcul depenent de la tipologia d’immoble i els elements de construcció a analitzar.

Des de GENERA, en ser experts en l’anàlisi de la jurisprudència tant estatal com local i disposar d’un equip de tècnics i enginyers capaços d’analitzar les diferents partides d’obra, podem determinar exactament aquelles que formen part de l’impost i les que per la seva naturalesa jurídica poden eliminar-se.

Plusvàlua

L’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTN) es liquida actualment davant els Ajuntaments per la mera transmissió d’un Bé immoble. Aquest Impost abonat pel venedor té com a base teòrica gravar el suposat increment d’un terreny des que es va adquirir fins a la seva venda. Per al seu càlcul es poden triar dues metodologies sobre la base de la qual sigui més beneficiosa per al contribuent, d’una banda, en funció del valor cadastral del sòlen el moment del traspàs aplicant uns coeficients màxims fixats segons els anys transcorreguts des de la compra (que s’actualitzaran anualment tenint en compte la fluctuació del mercat) o calcular-lo en funció del guany (plusvàlua real) obtinguda pel contribuent amb la transmissió; és a dir calculada restant al preu de venda de l’immoble el preu d’adquisició.

Des de GENERA som capaços d’analitzar i recórrer si escau aquest impost per dues vies:

 • Jurídica: Analitzem la viabilitat d’un suport jurídic-tècnic per a sol·licitar la nul·litat íntegra de l’impost tant en via administrativa com judicial demostrant les pèrdues incorregudes en la venda dels immobles, la idoneïtat del càlcul simplement l’error en el qual incorre el càlcul de l’impost.
 • Tècnica: Els nostres experts en valoració cadastral en cas de ser procedent el pagament de l’impost són capaços d’estudiar les possibles disminucions del valor cadastral del terreny a fi de disminuir la quota d’aquest.

Bonificacions a la Seguritat Social
per Personal Investigador

Aquest incentiu permet aplicar una bonificació d’un 40% sobre les quotes a pagar a la Seguretat Social per contingències comunes per personal tècnic adscrit a activitats d’R+D+i en més d’un 85% del seu temps i està regulat pel Reial decret 475/2014.

El principal benefici d’aquest incentiu és que suposa un estalvi amb caràcter mensual i la seva aplicació és automàtica des del moment de l’alta.

El nostre equip tècnic s’encarrega d’identificar al personal susceptible d’acollir-se a aquest incentiu, així com de realitzar la justificació corresponent i de calcular l’estalvi potencial. Paral·lelament, dona suport a les certificacions anuals fins a l’obtenció del certificat i de l’Informe Motivat.

Aquest incentiu és compatible amb la Deducció Fiscal per R+D+i per a empreses que acreditin la condició de Pime Innovadora (segons Ordre ECC/1087/2015).

Pla
Profarma

L’objectiu fonamental del Pla Profarma se centra en:

 • augmentar la competitivitat de la Indústria Farmacèutica a Espanya, a través de la modernització del sector i potenciació d’activitats que aporten més valor afegit.
 • augmentar la seva contribució al PIB i actuar com a generadora de creixement econòmic i ocupació.

El pla avalua positivament els següents aspectes:

 1. Existència de planta pròpia de producció (instal·lacions, equips, tecnologia i grau del procés d’industrialització de les activitats de producció)
 2. Inversió en noves plantes o ampliació de les existents per a la producció de matèries primeres o de medicaments d’ús humà
 3. Existència de centre productiu d’I+D, bàsica o preclínica, així com subcontractació d’activitats d’I+D bàsica o preclínica
 4. Inversió en nous centres d’I+D o ampliació d’aquests
 5. Realització d’assajos clínics a Espanya, particularment en les fases més primerenques
 6. Despeses en R+D+i
 7. Equip humà d’R+D+i, de producció, la seva estructura, composició i formació
 8. Participació de consorcis nacionals i internacionals per a realitzar I+D conjunta
 9. Existència de col·laboracions externes per a realitzar R+D+i conjunta amb centres públics i privats del país.

Per a poder accedir a aquest Pla, és necessari presentar un informe complet que reculli una descripció de tots els punts anteriors i completar un formulari en el qual es recullen els diferents paràmetres avaluables.

La valoració de les empreses farmacèutiques permet reduir les aportacions al Sistema Nacional de Salut de la següent manera:

 • Excel·lent — 25% de descompte
 • Molt Bona — 15% de descompte
 • Bona — 10% de descompte
 • Acceptable — 5% de descompte

Des de GENERA podem ajudar-vos a preparar tota la documentació necessària per a presentar un informe de qualitat en el qual es ressaltin els punts forts de l’empresa.

Ajudes Nacionals
i Internacionals

Mitjançant el Finançament Públic, les empreses poden rebre ajudes (tant en modalitat de subvenció com de crèdit) per a la realització d’activitats relacionades amb la R+D+i, amb la realització d’inversions, la creació de noves empreses, etc.

Des de GENERA us ajudem a dissenyar mapes de finançament per als diferents projectes, analitzant les possibles convocatòries públiques de subvencions per a desenvolupar un escenari ad hoc per a cada cas.

El nostre equip s’encarrega d’identificar les convocatòries més apropiades per a cada empresa i per a cada activitat, de manera que s’aconsegueixi optimitzar el benefici per a l’empresa, donant suport des de la sol·licitud fins a la corresponent justificació d’aquesta ajuda.

Deduccions
Fiscals I+D+i
Estalvia a l'impost sobre societats

La deducció fiscal és un dret que tenen totes les empreses pel mer fet de realitzar activitats d’R+D+i.

Aquests incentius presenten un potencial de deducció de fins a un 59% per a activitats d’R+D+i d’un 12% per a activitats de IT i estan regulats pel RD 1432/2003.

Els límits d’aplicació per a aquest incentiu són els següents:

 • 25% de la quota íntegra
 • 50% de la quota íntegra ajustada si la deducció d’R+D+i d’enguany és superior al 10% de la quota íntegra
 • 18 anys d’aplicació
 • Possibilitat de recuperar la deducció associada a exercicis passats
 • Minoració de les subvencions rebudes pels mateixos projectes

Els principals avantatges que presenta aquest incentiu són:

 • Possibilitat d’aplicació per part de qualsevol subjecte passiu.
 • Efecte immediat en l’exercici fiscal corresponent.
 • Reducció de la quota de l’Impost de societats.

El nostre equip d’experts s’encarrega d’identificar aquelles activitats que són susceptibles de generar una Deducció Fiscal, optimitzant els beneficis fiscals del client.

Què succeeix en aquells casos en els quals l’empresa no té quota suficient per a aplicar les deduccions fiscals?

Després de l’entrada en vigor de la Llei 27/2014 de Suport als Emprenedors i la seva Internacionalització és possible monetitzar les deduccions i aplicar-les sense límit de quota.

Els requisits associats a l’aplicació de la monetització de les deduccions són els següents:

 • No aplicar la deducció durant un any
 • Tenir un Informe Motivat Vinculant
 • Mantenir plantilla total o la plantilla associada a activitats d’R+D+i
 • Reinvertir la deducció aplicada o abonada

Els límits d’aplicació per a la monetització de la deducció són els següents:

 • 1 milió d’euros per a IT i 3 milions d’euros per a R+D+i
 • Per a empreses la inversió de les quals en I+D superi el 10% de l’import net de la xifra de negocis: 1 milió d’euros per a IT i 5 milions d’euros per a R+D+i

La Petjada
de Carboni

La petjada de carboni d’una empresa és la totalitat dels gasos d’efecte d’hivernacle (GEI) emesos de manera directa o indirecta a causa de l’activitat que genera aquesta empresa.

Donada l’actual situació climàtica, des de la Unió Europea i els seus estats membres, s’està fomentant el càlcul i reducció d’aquesta petjada per a totes les organitzacions tant públiques com privades i promoure els projectes que millorin la capacitat embornal d’Espanya respecte a aquests gasos.

A partir d’aquests càlculs es pot entrar a valorar mesures correctores per a disminuir o pal·liar aquestes emissions nocives, així com incloure-les en un registre del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic on s’obtenen diferents tipus de segells per a l’organització depenent de si solament s’ha calculat o si s’ha calculat, reduït i compensat, així com el període concret de participació.

El càlcul de la petjada de carboni té beneficis en diferents aspectes:

 • Valoració més positiva per a la contractació per part de l’Administració Pública.
 • Possibilitat d’obtenir diferents ajudes públiques per a mitigar les emissions GEI.
 • Col·laborar en la reducció de les emissions GEI i contribuir a la sensibilització mediambiental.

Des de GENERA podem ajudar-te en tot el procés, des dels càlculs de les emissions, sol·licitud d’ajudes públiques per a projectes de mitigació, registre de les emissions en el Ministeri de Transició Ecològica per a l’obtenció del segell.

Cicle de vida
d'un producte i ecodisseny

L’economia circular és aquella que aprofita els recursos tant materials com energètics, el major temps possible dins del cicle productiu. En aquest tipus d’economia preval la recuperació de materials i substàncies per a reincorporar-les de nou al procés de fabricació d’un producte.

Per a determinar que fases de fabricació contribueixen a una major contaminació del medi ambient i que residus podrien ser aprofitables per a introduir-los de nou en el cicle productiu, es realitza una anàlisi de cicle de vida del producte on es determina l’impacte ambiental d’aquest producte des de l’extracció de matèries primeres fins al final de la seva vida útil.

Els beneficis de realitzar una anàlisi de cicle de vida dels productes que es produeixen serien:

 • Evitar o minimitzar aquells processos més contaminants o perjudicials per al medi ambient.
 • Determinar en quines fases del procés productiu es pot disminuir tant el consum d’energia com l’hídric.
 • Millora de la imatge de l’empresa per als potencials consumidors.
 • Accés a diferents ajudes i subvencions públiques per a l’adaptació dels processos productius cap a una economia més sostenible.

Des de GENERA podem ajudar-te a analitzar els aspectes més desfavorables del teu procés productiu o servei per a avaluar i aplicar alternatives menys contaminants i més sostenibles.

Col·laboradors

https://i0.wp.com/generaat.com/wp-content/uploads/2022/01/LOGO-smartbuys.png?fit=200%2C153&ssl=1

Milloren les empreses, mitjançant l’optimització de les compres, l’increment dels beneficis per als empleats i l’increment de les vendes.

https://i0.wp.com/generaat.com/wp-content/uploads/2022/01/LOGO-sotam.png?fit=200%2C153&ssl=1

Optimització del capital circulant mitjançant solucions innovadores i tecnològiques. Aportant millora de caixa i eficiència a la gestió, amb projectes a mida.

https://i0.wp.com/generaat.com/wp-content/uploads/2022/01/LOGO-confinext.png?fit=200%2C153&ssl=1
 • Direcció Financiera Externa
 • Assessorament Financer
 • Assessorament Fiscal
 • Assessorament laboral, inclòs payroll i assegurances socials
https://i0.wp.com/generaat.com/wp-content/uploads/2022/01/LOGOS-cota-lineal.jpg?fit=200%2C153&ssl=1
 • Especialistes en reformes immobiliàries: habitatges, edificis d’oficines i locals
 • Implantacions de negocis
 • Projectes tant a nivell arquitectònic com de la cerca de l’opció més competitiva i adequada per a cada cas.
 • Reparacions de la llar amb resposta immediata
https://i0.wp.com/generaat.com/wp-content/uploads/2022/01/LOGOS-silbahe.jpg?fit=200%2C153&ssl=1
 • Descobreix la millor oferta d’energia verda per a casa teva o negoci
 • Optimització de la factura de la llum (terme d’energia, ajustaments de la potència contractada…)
 • Estalvia energia: autoconsum solar, climatització eficient i sostenible
 • Punts de recàrrega per a vehicle elèctric
https://i0.wp.com/generaat.com/wp-content/uploads/2022/01/LOGOS-ayce.jpg?fit=200%2C153&ssl=1
 • Direcció financera externa
 • Consultoria financera
 • Gestió financera
 • Aportació de valor

Els Nostres Artícles

Convocatoria Torres Quevedo 2024
9gen.
Convocatoria Torres Quevedo 2024
La convocatoria de las Ayudas “Torres Quevedo” del Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento está oficialmente abierta. El propósito principal de estas ayudas es impulsar proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental y estudios de viabilidad en diversos entornos, como empresas, centros tecnológicos, centros de apoyo a la innovación tecnológica, asociaciones empresariales y parques...
Impulsando la Creatividad Digital: Descubre las Oportunidades de las Ayudas 2024 para Videojuegos, Pódcasts y Creación Digital en España
9gen.
Impulsando la Creatividad Digital: Descubre las Oportunidades de las Ayudas 2024 para Videojuegos, Pódcasts y Creación Digital en España
El Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presenta en 2024 una oportunidad sin precedentes para los creadores digitales. Con una asignación de 8 millones de euros, esta convocatoria tiene como objetivo dinamizar el sector de los videojuegos, pódcast y otras expresiones de creación digital. A continuación, os...
¿Te has enterado de las últimas modificaciones en el régimen de mínimis?
9gen.
¿Te has enterado de las últimas modificaciones en el régimen de mínimis?
A lo largo de 2024, observaremos diversas modificaciones en el contexto de las ayudas mínimis a nivel nacional. Estas transformaciones, orientadas a promover la transparencia y establecer pautas más precisas, abarcarán distintos aspectos, desde los límites de las ayudas hasta la definición de “empresa única”. Estas modificaciones abordarán los siguientes aspectos: Precisiones en las Definiciones:...
Cómo Solicitar Subvenciones en España: Estrategia para el Éxito
23oct.
Cómo Solicitar Subvenciones en España: Estrategia para el Éxito
En el actual panorama económico, obtener financiación para proyectos empresariales o sociales es un desafío constante. Las subvenciones ofrecen una vía valiosa para obtener apoyo financiero, y en España, existen diversas oportunidades disponibles a nivel local, regional y nacional. Sin embargo, el proceso de solicitud de subvenciones puede ser complicado y altamente competitivo. En este...